لیست تمامی پستها درباره: Earthquake Alarm

Earthquake Alarm: اپلیکیشن هشدار زلزله در خواب

زلزله یکی از مخاطرات طبیعی است که سالانه باعث خسارات زیادی در سراسر دنیا می شود و در ماه های اخیر در نقاط مختلف از کشورمان نیز باعث ایجاد ترس و دلهره در میان مردم شده است ، هر چند تکنولوژی در موارد زیادی پیشرفت قابل توجهی داشته است اما تاکنون بشر به تکنولوژی پیش بینی زلزله دست پیدا نکرده …

بیشتر